Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Ak ste mojím klientom, návštevníkom webu alebo odberateľom noviniek, zverujete mi Vaše osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Vaše osobné údaje spracovávam iba ja, Ing. Lucia „Folder“ Földešiová, Prievidza, IČO: 52152642, ktorá prevádzkuje webovú stránku www.pribehypotravin.sk. Vaše osobné údaje spracúvam ako správca, t. j. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi budú so spracovaním pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na e-mail lucia.f@pribehypotravin.sk. Ak sa Vaše osobné údaje kedykoľvek zmenia, pošlite mi e-mail na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda, že:

– budem spracovávať vaše osobné údaje iba na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,

– plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,

– umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR,

– neevidujem zvláštnu kategóriu osobných údajov (citlivé údaje).

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracúvam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov:

– poskytovanie služieb, plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mailovú adresu nevyhnutne potrebujem na zasielanie e-mailov. plnenie zmluvy (napr. dohodnutie služby, zaslanie prístupu do aplikácie, zaslanie e-booku, atď.),

– vedenie účtovníctva. Ak ste moji zákazníci, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavenie a evidenciu daňových dokladov,

– marketing – zasielanie newsletterov, článkov, zaujímavostí. Vaše osobné údaje (e-mailová adresa a meno) využívam za účelom zasielania newsletter, článkov či zaujímavostí iba na základe Vášho súhlasu prejaveného na základe potvrdenia (kliknutia) na súhlas v e-maile. Princíp dvojitého potvrdenia, tzv. double opt-in, používam tak, že na zadanú e-mailovú adresu zašlem žiadosť o potvrdenie súhlas a až potvrdením tejto žiadosti (napríklad kliknutím na zadaný odkaz) je súhlas skutočne poskytnutý.

Váš súhlas môžete jednoducho odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu na ich uchovanie alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.

Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobeniu zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo vďaka tomu vám môžem poskytnúť ešte lepšie služby. Moje webové stránky je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na vašom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich, ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Predanie osobných údajov tretím osobám

Na zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia údaje ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to nasledujúci poskytovatelia:

– prevádzkovateľ aplikácie pre komunikáciu a web,

– prevádzkovateľ aplikácie pre e-mailovú komunikáciu a zákaznícku podporu,

– Facebook, Google,

– poskytovatelia IT služieb a hostingu,

– poskytovatelia asistenčných služieb pre zákaznícku podporu,

– poskytovatelia tlačových a poštových služieb.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie alebo spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takom prípade pri výbere budem na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Predávanie údajov mimo Európsku úniu

Všetko spracovanie osobných údajov sa bude diať na území Európskej únie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, kontaktujte ma, prosím, prostredníctvom e-mailovej adresy lucia.f@pribehypotravin.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 14 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Ak sa u Vás niečo zmení alebo prídete na to, že vaše osobné údaje sú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávam spracovávanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania (napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných noviniek).

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale ak si to budete želať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje od seba/zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 30 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, napr. musím evidovať vystavené daňové doklady počas lehoty stanovenej zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať prostredníctvom e-mailu.

Odhlásenie sa zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

E-maily s inšpiráciou, článkami, produktmi a službami Vám zasielam na základe Vášho súhlasu. Odber mojich e-mailov môžete ukončiť stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si vás uistiť, že som povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Bez vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. Pracujem s nimi iba ja.

Tieto Zásady spracovania osobných údajov platia od 18. 1. 2023 a nahrádzajú Zásady spracovania a ochrany osobných údajov z 23. 5. 2018.

Scroll to Top