1 Všeobecné informácie

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti Klienta a Poskytovateľa Služieb Ing. Lucia „Folder“ Földešiová, Prievidza, IČO: 52152642, DIČ 1122722579, web www.pribehypotravin.sk, e-mail: lucia.f@pribehypotravin.sk, telefónne číslo: +421904068347 (ďalej len „Poskytovateľ“). Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom vzniká uzatvorením zmluvy o poskytovaní služieb na diaľku (ďalej len „Zmluva“) a riadi sa týmito VOP.

Klientom sa rozumie osoba, ktorá po oboznámení sa s ponúkanými službami akceptuje návrh na uzavretie Zmluvy, a to tak, že návrh na uzavretie Zmluvy klient akceptuje preukázateľným spôsobom (potvrdenie návrhu e-mailom, SMS alebo iných komunikačných elektronických aplikácií (Skype, Messenger…) (ďalej len „Klient“). Klient je povinný sa pred potvrdením návrhu na uzavretie Zmluvy oboznámiť s VOP Poskytovateľa a ochranou osobných údajov.

Klient – spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

Predmetom uzavretej Zmluvy je záväzok Poskytovateľa dodať Klientovi službu v dohodnutom rozsahu a záväzok Klienta poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť a zaplatiť za službu dohodnutú cenu.

2 Druhy poskytovaných služieb

Predmetom poskytovaných služieb je hlavne poradenstvo, kurzy, prednášková činnosť a vzdelávanie v oblasti potravinárstva, kozmetiky, drogérie, výživy a zdravého životného štýlu. Výživové poradenstvo nenahrádza zdravotnú starostlivosť.

Služby a ich ceny sú uvedené na webovej stránke www.pribehypotravin.sk v časti Služby (ďalej len „Služba“ a „Cenník“). Poskytovateľ sa môže s Klientom dohodnúť aj na individuálnom rozsahu Služieb.

Všetky uvádzané ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky.

Poskytovateľ nie je platiteľom DPH.

Všetky prípadné akciové ceny Služieb platia iba do uvedeného času, pokiaľ pri konkrétnej Službe nie je uvedené inak.

3 Dodacie podmienky

Poskytovateľ sa zaväzuje dodať Klientovi Službu v lehote 14 dní odo dňa zaplatenia ceny za Službu Poskytovateľovi. V prípadoch, keď sa jedná o tzv. personalizovaný produkt, ktorý si vyžaduje na svoje dodanie vstupy Klienta v podobe vyplnených dotazníkov a podobne, 14-dňová lehota na dodanie predmetu Služby začína plynúť obdržaním týchto podkladov od Klienta.

Dodaním Služby sa rozumie dodanie Služby ako celku v závislosti od špecifikácie uvedenej na www.pribehypotravin.sk v časti Služby.

4 Dodanie Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy

Klient – spotrebiteľ sa oboznamuje so skutočnosťou, že na základe Zmluvy o poskytnutí Služby sa dohodnutá Služba začne poskytovať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku.

Klient sa poučuje, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca po úplnom poskytnutí Služby právo na odstúpenie od Zmluvy.

Klient vyslovene súhlasí so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a vyhlasuje, že Poskytovateľ ho o tejto skutočnosti riadne poučil.

5 Povinnosti Klienta

Klient berie na vedomie, že Poskytovateľ na plnohodnotné poskytnutie Služieb potrebuje zo strany Klienta spoluprácu, a to najmä informácie, ktoré sú nevyhnutné kvôli individuálnemu prístupu ku každému Klientovi v prípade osobného výživového poradenstva.

Za účelom riadneho poskytnutia Služieb zo strany Poskytovateľa sa Klient zaväzuje:

 • uviesť pravdivé a úplné fakturačné a kontaktné údaje,
 • zaplatiť cenu za dohodnutú Službu podľa Cenníka,
 • vyplniť všetky dotazníky a analýzy k poskytovanej Službe v rozsahu a spôsobom požadovaným Poskytovateľom. V prípade nesplnenia tejto súčinnosti zo strany Klienta, stráca Klient nárok na poskytnutie Služby bez nároku na zľavu zo Služby,
 • zúčastniť sa vstupnej, resp. výstupnej konzultácie osobne, telefonicky alebo online v prípade, že to Služba vyžaduje.
 • Klient stráca nárok na výstupnú konzultáciu bez nároku na zľavu zo Služby, ak k výstupnej konzultácii nedôjde zo strany Klienta aj napriek navrhnutým náhradným termínom výstupnej konzultácie ponúknutým zo strany Poskytovateľa.

6 Zmluvný vzťah medzi Klientom a Poskytovateľom

Momentom akceptácie návrhu na uzavretie Zmluvy zo strany klienta je medzi Poskytovateľom a Klientom uzatvorená Zmluva v rozsahu, aký je uvedený v návrhu v týchto VOP, ak tieto VOP neupravujú inak. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa dodať Klientovi Službu a ako protiplnenie záväzok Klienta zaplatiť cenu za Službu, a to za všetko za podmienok, ktoré bližšie upravujú tieto VOP.

E-mailová adresa Klienta zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií Klientovi a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle §2, ods. 7 zákona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov.

Akceptácia týchto VOP je podmienkou pre zadanie záväznej objednávky Služby Klientom.

7  Platobné podmienky

Ak si Klient objedná Službu, je povinný uhradiť cenu za Službu v zmysle cenníka uvedeného na www.pribehypotravin.sk.

Službu je možné uhradiť štandardným prevodným príkazom v banke alebo prevodom cez internet  (internetbankingom), prevodom z účtu Klienta na účet Poskytovateľa.

Služba bude Klientovi dodaná až po uhradení ceny za Službu s výnimkou fyzickej osobnej konzultácie Poskytovateľa a prednášok, v rámci ktorých bude Klientovi vystavený daňový doklad až po dodaní Služby.

Dňom úhrady sa rozumie pripísanie ceny za Službu na bankový účet Poskytovateľa, o čom bude Klient informovaný bezodkladne e-mailom.

8  Zodpovednosť Poskytovateľa

Poskytovateľ dodáva Klientovi Službu v obvyklej kvalite pre účel dohodnutý zmluvnými stranami Zmluvou. Poskytovateľ neposkytuje zdravotnú starostlivosť. Plnenie Zmluvy nie je poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

9  Doba trvania Zmluvy

Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to odo dňa uzavretia Zmluvy (akceptáciou VOP Klientom) až do 12 mesiacov po úplnom poskytnutí Služby Poskytovateľom alebo márneho uplynutia lehoty na poskytnutie Služby z dôvodu neposkytnutia súčinnosti Klientom v zmysle bodu 5 vyššie, podľa toho, čo nastane skôr.

10 Poučenie o práve Klienta (spotrebiteľa) odstúpiť od Zmluvy

Klient, ktorý je spotrebiteľom, má právo do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu zaslaním oznámenia o odstúpení od Zmluvy na kontaktný e-mail Poskytovateľa alebo poštou na adresu sídla Poskytovateľa.

11 Odstúpenie od Zmluvy

Klient je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Poskytovateľ neposkytol objednanú Službu v dodacej lehote pre danú Službu, aj keď Klient poskytol požadovanú súčinnosť a v lehotách v súlade s VOP.

Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade ak:

 • Klient uvedie medicínsku diagnózu/diagnózy, ktoré podľa Poskytovateľa vyžadujú lekársku starostlivosť;
 • personálne, technické alebo organizačné kapacity Poskytovateľa nebudú umožňovať Poskytovateľov dodať Služby Klientovi v dodacích lehotách podľa týchto VOP;
 • v prípade, ak Klient neuhradí cenu za Službu v lehote splatnosti;
 • tak ustanovuje zákon resp. osobitný predpis.

Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva ruší od začiatku a zmluvné strany sú povinné si navzájom vrátiť všetko, čo podľa nej dostali do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy.

12  Ochrana osobných údajov

Osobné údaje Klienta sú chránené a spracúvané v súlade so Zásadami spracovania a ochrany osobných údajov.

13  Licenčné podmienky

Klient nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa stravovací plán, prednášku alebo akékoľvek iné autorské dielo alebo predmet ochrany duševného vlastníctva dodané v rámci Služby:

 • použiť na iné ako osobné (domáce) účely predpokladané Zmluvou, najmä ich nesmie využívať na komerčné účely (t.j. ďalší predaj, prenájom, vypožičanie a pod.);
 • zverejniť alebo rozširovať bez ohľadu na spôsob zverejnenia alebo rozširovania;
 • poskytnúť tretej osobe alebo umožniť ich použitie treťou osobou;

14  Sťažnosti, reklamácie a podnety

Klient je povinný akékoľvek svoje sťažnosti, reklamácie alebo podnety nahlásiť Poskytovateľovi, ak je to možné ihneď, telefonicky alebo e-mailom na kontaktné údaje Poskytovateľa uvedené vyššie. Po prehodnotení sťažnosti, reklamácie alebo podnetu Poskytovateľ oboznámi Klienta s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu Klienta najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie.

15  Záverečné ustanovenia

Tieto VOP sú platné a účinné od 1. októbra 2023. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto VOP, zverejnením novej verzie VOP na Webovej stránke. Zmena VOP je účinná dňom zverejnenia nových VOP na Webovej stránke www.pribehypotravin.sk

Tieto VOP sa riadia slovenským právom. Spory medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z týchto VOP sú oprávnené rozhodovať slovenské súdy.

Právne vzťahy Poskytovateľa s Klientom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok sú Zásady spracovania a ochrany osobných údajov.

UPOZORNENIE:

Informácie na týchto webových stránkach a ani osobná konzultácia nenahrádza návštevy u lekára alebo konzultácie s lekárom či iným zdravotníckym odborníkom. Ak máte akýkoľvek zdravotný problém alebo otázku týkajúcu sa starostlivosti o zdravie, obráťte sa na svojho lekára alebo iného zdravotníckeho odborníka. 

Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za žiadne škody spôsobené Klientovi v dôsledku aplikácie informácií získaných od Poskytovateľa.

Scroll to Top